“Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – Издувна машина за иновативно автоматизирано едностъпково производство на продукт бутилки от полиетилен с вместимост до 2 л.вкл. – 1 брой.”

Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “ЕМ ЕС ГРУП” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския … ...

Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004

“Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от … ...

About Us

in brief Emec Group Ltd. is a private company founded in Plovdiv in 2006. The company specializes in producing plastic packaging. potential Emec Group Ltd. can solve complex requirements related … ...