Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004

„Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Изтегляне на съобщение

Add a Comment