Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – Издувна машина за иновативно автоматизирано едностъпково производство на продукт бутилки от полиетилен с вместимост до 2 л.вкл. – 1 брой.

Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „ЕМ ЕС ГРУП“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Project № BG16RFOP002-3.004-0142 „Pilot and Demonstration Effective Resource Initiatives at EM ES GROUP Ltd.“, financed by the Operational Programme „Innovation and Competitiveness“, financed by the European Union through the European Regional Development Fund .
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕМ ЕС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

Документи