Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – Издувна машина за иновативно автоматизирано едностъпково производство на продукт бутилки от полиетилен с вместимост до 2 л.вкл. – 1 брой.

Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „ЕМ ЕС ГРУП“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския …

Read More

Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004

„Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от …

Read More

За Нас

Накратко Ем Ес Груп ООД е частна фирма, създадена в гр.Пловдив през 2006 г. Фирмата е специализирана в производството на пластмасови опаковки. Възможности Ем Ес Груп ООД може да реши …

Read More